" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Euritmijski glasnik


view:  full / summary

Utemeljiteljica socijalne euritmije

Posted by Euritmija Hrvatska on October 8, 2018 at 4:45 PM Comments comments (1)

Annemarie Ehrlich-Liefmann (Berlin, 1926.) diplomirala je euritmiju na Euritmijskom studiju u Hagu 1945. Kao učiteljica euritmije držala je nastavu u waldorfskim školama u Nizozemskoj. 1966. osnovala je sa dvoje kolega Euritmijsku akademiju u Hagu i predavala kao docent do 1986. Nakon toga osnovala je Institut za euritmiju na radnom mjestu. Održava radionice u Europi, SAD, Južnoj i Sjevernoj Africi. Radila je za mnoge kompanije kao što su Barthels-Feldhoff, Sparkassenakademie, The Netherlands General Post Office, Association of Bakers and Butchers i druge. I dalje održava tečajeve i radionice u Europi za sve zainteresirane za socijalni život.

https://www.ewl-institute.com/the-institute" target="_blank">http://https://www.ewl-institute.com/the-institute

Euritmija: podrska razvoju djeteta

Posted by Euritmija Hrvatska on October 8, 2018 at 4:35 PM Comments comments (0)

2019. obilježavat će se jubilarna 100. obljetnica waldorfske pedagogije kao i 100. obljetnica primjene euritmijske umjetnosti u pedagoškoj praksi. Naime, iako se euritmija od svojih početaka (1912.) razvijala prvenstveno kao umjetnička disciplina, Rudolf Steiner je utemeljivši 1. waldorfsku školu u Stuttgartu 1919. uključio euritmiju u waldorfski kurikulum kao njen sastavni i organski dio. Pritom nije smatrao da bi euritmija trebala biti samo jedna od pedagoških mjera s kojom će se obrazovati i disciplinirati učenici, već da esencija euritmije leži u mogućnosti da se unutarnje čovjekovo biće izrazi izvanjski u pokretu.

Izražavanje unutarnjeg ljudskog bića podrazumijeva znanje o unutarnjoj ljudskoj organizaciji i načinu na koji se može poticati njen razvoj, što je ujedno i predmet izučavanja duhovne znanosti odnosno antropozofije. Kao što 4 elementa (zemlja, voda, zrak, vatra) čine temelj fizičkoga svijeta, na sličan način se i čovjekovo biće temelji na 4 „tijela“ koja korespondiraju s navedenim elementima: fizičko tijelo (zemljani element), etersko ili životno tijelo (vodeni element), astralno ili osjećajno tijelo (zračni element) i Ja „tijelo“ koje karakterizira samosvijest i sposobnost sjećanja (vatreni element). Ova četiri elementa i njihove principe možemo opažati i u vanjskom svijetu kao mineralno, biljno i životinjsko carstvo te ljudsku vrstu. Dok fizičko tijelo predstavlja izvanjsko čovjekovo biće koje se može opažati fizičkim osjetilima, etersko, astralno tijelo i Ja organizacija predstavljaju unutarnje ljudsko biće koje se ne može izravno opažati fizičkim osjetilima ali se posredno mogu opažati očitovanja ovih tijela. Npr. životno tijelo ne možemo vidjeti izravno fizičkim očima no neizravno možemo opažati njegovo djelovanje kroz životne procese kao što su cirkulacija krvi, disanje, rad metabolizma, oblikovanje organa itd. No Rudolf Steiner kao duhovnoznanstvenik govori i o mogućnosti razvoja viših osjetila s kojima možemo neposredno promatrati unutarnja tijela za što je potrebno duhovnoznanstveno školovanje.

Dijete koje sudjeluje na satovima euritmije od vrtićke, školske i srednjoškolske dobi, biva potaknuto (u skladu s dobnim uzrastom) na osvještavanje i razvijanje cijelog svojeg bića (posebice onog unutarnjeg bića) u čemu leži važnost i značaj euritmije u pedagoškoj praksi.

Na fizičkoj ravni euritmija pomaže djetetu da ovlada svojim tjelesnim kretnjama, što uključuje razvoj orijentacije u prostoru, koordinacije, fine motorike, pravilnog držanja itd.

Euritmijske kretnje korespondiraju sa životnim procesima eterskog tijela, jer izražavajući kvalitete pojedinih samoglasnika i suglasnika u glasovnoj euritmiji, povezujemo se s različitim aspektima formativnih snaga koje oblikuju čovjekovo fizičko tijelo i njegove organe te ga održavaju na životu. U tom kontekstu postaju razumljivim i riječi iz prologa Ivanovog evanđelja „U početku bijaše Riječ (Logos)“, koje upućuju na više istine o nastanku i stvaranju kozmosa - ono što zvuči ujedno se i kreće tako da euritmijski pokreti bivaju vidljivim ekvivalentom zvučnog kozmosa. To je razlog zbog kojeg euritmijske kretnje djeluju oživljujuće, revitaliziraju životno tijelo te imaju i terapeutski učinak na onoga koji ih izvodi.

Svi smo slušajući glazbu doživljavali kako različite melodije, harmonije i ritmovi pobuđuju različite osjećaje i ugođaje u našoj duši. Pri izvođenju tonske euritmije tj. oblikujući euritmijske kretnje koje izražavaju različite elemente glazbenog djela, dijete razvija i oplemenjuje svoje astralno tijelo. Senzibilizira se za istančani svijet osjećaja koji čini središnji element čovjekovog duševnog života jer harmonizira i uravnotežuje čovjekov misaoni život sa životom htijenja. Na taj način potiče se duševna stabilnost i uravnoteženost, što je od iznimnog značaja posebice u današnjem vremenu koji nosi sa sobom izazove u obliku, stresa, hektike, nervoze i malodušnosti. Kretanjem u grupnim koreografijama djeca spontano razvijaju emocionalnu inteligenciju te socijalne vještine pri čemu u prvi plan ne dolazi kompetitivnost već kolegijalnost.

Euritmijskim interpretiranjem književnih i glazbenih umjetničkih djela te individualnim izvođenjem različitih vježbi djeca bivaju potaknuta na samostalnu aktivnost što podupire samopouzdanje, samosvijest i samoinicijativnost. U tom smislu euritmija potiče svijest o vlastitom biću kao jedinstvenoj i neponovljivoj osobnosti.

Gore navedenim tekstom skicirana su samo osnovna polazišta za razumijevanje na koji način euritmija potiče razvoj djeteta i zbog čega je euritmija integrirana u originalni waldorfski kurikulum kao njezin neizostavni dio. 

Mario Čuletić

Euritmija je umjetnost pokreta

Posted by Euritmija Hrvatska on October 8, 2018 at 3:55 PM Comments comments (0)

Euritmija je umjetnost pokreta koju je utemeljio austrijski filozof, umjetnik i znanstvenik dr. Rudolf Steiner početkom prošlog stoljeća. Iako je euritmija prije svega scenska umjetnost, ona nalazi svoju primjenu u praktičnim područjima života: u odgoju djece i mladeži (pedagoška euritmija), zdravstvenoj terapiji (zdravstvena euritmija), te na radnom mjestu (socijalna euritmija). U svim se oblicima već gotovo stotinu godina pokazuje veoma korisnom podrškom dostizanju ciljeva struke, odnosno područja rada u kojem se primjenjuje.

Euritmijskom umjetnošću mogu se doživjeti zakonitosti prirode (ritmovi, elementi, geometrijske forme), ali i zakonitosti unutar jezičnih i glazbenih struktura koje predstavljaju polaznu točku euritmijskog pokreta. Glasovi (samoglasnici, suglasnici) tonovi, intervali, harmonije i duševne geste bivaju euritmijskom umjetnošću istovremeno dovedeni do vizualnog i slušnog opažaja. Izražavajući duševno-duhovne kvalitete govora i pjevanja (glazbe) kroz pokret, euritmija se prikazuje kao “vidljiv govor” i “vidljivo pjevanje”.

Duša zapravo treba naučiti, barem što se euritmije tiče, živjeti u tijelu. U euritmiji cijelo tijelo treba postati dušom.

Rudolf SteinerAUTONOMIJA PLESA KAO CIVILIZACIJSKO PITANJE

Posted by Euritmija Hrvatska on September 26, 2017 at 2:30 AM Comments comments (3)

AUTONOMIJA PLESA KAO CIVILIZACIJSKO PITANJE

Intervju: Žak Valenta, plesni i kazališni umjetnik

Žak Valenta, plesač, izvođač, koreograf i redatelj s bogatim i raznovrsnim opusom na hrvatskoj kazališnoj i plesnoj sceni, u medijskoj je javnosti u proteklih godinu dana prisutan uglavnom kroz akcije vezane uz borbu za autonomiju Zagrebačkog plesnog centra. No izravni povod ovom razgovoru je euritmija, forma čijem se izučavanju posvetio u protekle četiri godine na studiju izvedbene euritmije pod mentorstvom čuvene umjetničke akademije Eurythmeum iz Stuttgarta. Završna predstava tog međunarodnog programa izvedena je u Zagrebu 10. lipnja u KUC Travno. Specifičnost euritmijskog izričaja, kontinuitet pritiska na Gradski ured za kulturu po pitanju ZPC-a, kao i daljnji autorski radovi neke su od tema o kojima razgovaramo pred njegovo gostovanje Dornachu u Švicarskoj, gdje nastupa na sceni svjetskog antropozofskog centra Goetheanum u sklopu euritmijske Olimpijade koja prikazuje diplomske nastupe euritmijskih akademija iz cijelog svijeta. Potom slijedi nastup na akademiji u Stuttgartu koji je ujedno i diplomski ispit.

Nakon školovanja u klasičnom baletu, suvremenom plesu, fizičkom kazalištu i velikog broja autorskih i suradničkih radova na nezavisnoj sceni i kazalištu, odlučili ste se za studij euritmije. Forma je to koja nalikuje na ples, a zapravo to nije, i forma koja je vrlo malo poznata unutar suvremenog izvedbenog miljea. Možete li pojasniti što vas je privuklo baš euritmiji?

Euritmiju nije potrebno posebno predstavljati. Prisutna je već oko stotinjak godina u cijelom svijetu kako na sceni tako i u profesionalnoj i akademskoj zajednici, kao dio kurikuluma waldorfskog školskog sustava te kao dio rehabilitacijskih programa u zdravstvenim ustanovama. Privuklo me je produbljivanje znanja o pokretu i njegovu prvobitnom izvoru koji počiva u čovjekovu duhu.

Kako izgleda taj studij? Što se studira i na koji način?

Temelj je, uz ostale akademske predmete, tonska i govorna euritmija. Tonska euritmija je vrlo zahtjevna i podrazumijeva usvajanje znanja o prirodi i strukturi glazbe, a govorna je na sličnom tragu s fokusom na govor i pisanu riječ. Naravno obje imaju svoj ekvivalent u čovjekovu pokretu. Umjetnički studij traje četiri godine, a pedagoška i zdravstvena euritmija još dvije godine.

Polaznici studija euritmije i njihovi predavači nakon završne predstave

Što vas od toga najviše privlači u budućem radu?

Svo troje – izvedba, pedagogija i terapija. Za početak je, čini mi se, važno iskušati se i izbrusiti kroz izvedbenu euritmiju, a kasnije možda ostale. Tako je bilo i s mojim prethodnim obrazovanjem s iznimkom da do sada još nisam iskušao zdravstveni potencijal pokreta u radu s bolesnicima.

Do koje mjere su znanja i vrijednosti euritmije primjenjivi ili kompatibilni današnjim izričajima? Postoje li primjeri u Europi gdje je euritmija dio kurikuluma suvremenih plesnih ili kazališnih studija?

Da, euritmija je prisutna kao akademska disciplina na umjetničkim studijima sveučilišta diljem svijeta kako onim antropozofskog usmjerenja tako i onima koji nemaju taj predznak. Primjeri su Hogeschool Leiden u Nizozemskoj gdje se euritmija studira u sklopu plesnog odsjeka ili sveučilište Alanus u Bonnu u Njemačkoj u kojem je ona dio kazališnog odsjeka. Naravno, ima i drugih primjera. Na našoj Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu pojedini su profesori dobro upoznati s ostavštinom dr. Rudolfa Steinera kao idejnog začetnika euritmije i s njegovim utjecajem na kreiranje glumačke Čehov metode koja se podučava širom svijeta. Ne znam koje referentno polje podrazumijevate pod „današnjim izričajima“. Interdisciplinarnost je danas ustaljena praksa u izvedbenim i drugim umjetnostima i u tom smislu se podrazumijeva proučavanje svih izvedbenih praksi pa tako i euritmije. Zanimanje za euritmiju je u porastu u zapadnoj Europi, Sjedinjenim Državama, Aziji i drugdje. Pretpostavljam i zbog holističkog pristupa tijelu i pokretu kao i društvenoj i ekološkoj osviještenosti koju podučava i zagovara. Kod nas euritmiji pomaže sve veće zanimanje za waldorfsku pedagogiju u waldorfskim, ali i ostalim vrtićima i školama.

Na koji način je vaša praksa, izvedbena i autorska, promijenjena ili potaknuta ovim studijem?

U izvedbenom smislu pokret je pročišćeniji, osvješteniji, protočniji i muzikalniji, manje isključivo tjelesan, a u autorskom smislu proširio sam razumijevanje polja izvedbenosti osobito na područje glazbe i poezije.

Iznimno ste aktivni unutar Upravnog odbora UPUH-a kao i Plenuma ZPC-a. Gradska vlast se nije promijenila tako kulturna politika spram Zagrebačkog plesnog centra ostaje ista. Smatrate li da je bojkot ZPC-a i dalje strategija na kojoj treba inzistirati? Koji su daljnji koraci koje UO UPUH-a namjerava poduzeti?

I dalje mislim da plesna i srodne joj umjetnosti moraju biti ravnopravne s ostalim, što sada nije slučaj, uz izuzetak baleta naravno. Borba plesne zajednice za uspostavu autonomije Zagrebačkog plesnog centra civilizacijsko je pitanje i pomalo je šokantno da se mi njime bavimo u 21. stoljeću. Transparentnost upravljanja budućim samostalnom ustanovom kao i normalizacija adekvatne financijske potpore plesnoj i srodnim izvedbenim umjetnostima važan su dio te borbe. Nastaviti ću se zalagati u tom smjeru kroz Plenum ZPC-a koji je puno napravio informirajući i vršeći pritisak na Gradski ured za kulturu i sport kroz Odbor za kulturu grada Zagreba i gradske vijećnike, tako i kroz strukovnu udrugu UPUH koje sam član, a koja okuplja većinu članova plesne zajednice u republici Hrvatskoj čiji sadašnji upravni odbor također snažno djeluje i podupire borbu za autonomnost ZPC-a. Slijedeći koraci u tom smjeru su obraćanje novom sazivu članstva u Gradskoj skupštini krajem lipnja kao i ponovna sjednica novog Odbora za kulturu Gradske skupštine s temom ZPC-a na koju se obavezao prijašnji saziv gdje će se revidirati šestomjesečno razdoblje rada ZPC-a u sadašnjem modelu upravljanja.

Završna predstava polaznika studija euritmije

I dalje ste aktivni i na riječkoj sceni, koja je i vaše umjetničko ishodište, mada već nekoliko godina uglavnom djelujete u Zagrebu. Rijeka je sada u fokusu javnosti s programima Europske prijestolnice kulture. Jeste li uključeni u te programe?

Relacija Rijeka – Zagreb moje je prirodno kulturno okruženje već niz godina. Trenutno živim u Zagrebu djelomično i zbog spomenutog intenzivnog studijskog programa. U EPK sam involviran u dva projekta: prvi je vezan za Trafik kroz jedan veći izvedbeni projekt koji bi uključivao cijeli grad kao lokaciju. Plan je da se pripreme odvijaju kroz cijelu 2019., a izvedbe tijekom 2020. godine. Drugi projekt je Ponton kojem su nosioci grupa umjetnika i riječkih intelektualaca s ciljem realizacije svjetlosne instalacije/objekta na moru ispred Riječke luke koji bi bio prepoznatljivi landmark Rijeke tijekom EPK, ali i kasnije. Oba projekta su financijski vrlo zahtijevana i složena, ali biti europska prijestolnica kulture podrazumijeva veće ulaganja grada i države u sektor kulture i u tom smislu bi kroz EPK Rijeka mogla jako profitirati.

Vaši dalji autorski projekti?

U pripremi je Trafikova nova predstava pod naslovom Prevođenja čija je premijera predviđena na drugom izdanju riječkog izvedbenog festivala Periskop, a u Zagrebu na Pobješnjelom Ganz novom festivalu na jesen. Prije toga tijekom srpnja premijerno ćemo na danu grada Karlovca izvesti projekt KABODY zone tranzicije koji radim u suradnji s nekolicinom sjajnih karlovačkih izvedbenih umjetnika. Želja mi je realizirati i treći dio trilogije na temu Umjetnost i tabu nakon predstava Dijagnoza umjetnost i Hermafroditi duše pod nazivom Gott ist tot koji tematizira odnos umjetnosti i religije. Naravno uz ove aktivnosti nastaviti ću pedagoški rad kroz PAP (Performing Arts Program) program koji sam s kolegama pokrenuo u Muzeju suvremene umjetnosti 2015. godine, suradnju s Dramskim studijom za djecu i mlade Pučkog otvorenog učilišta iz Zaprešića kojima sam se pridružio zimus, a surađivati ću i s profesionalnim euritmijskim ansamblom IONA kojeg vode moji mentori sa studija ako se za to ukaže potreba.

© Iva Nerina Sibila, PLESNA SCENA.hr, 28. lipnja 2017.


Euritmija u Ukrajini

Posted by Euritmija Hrvatska on May 15, 2016 at 4:10 PM Comments comments (0)


Rss_feed