" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

 

Pratite nas na Facebooku!15. godišnjica djelovanja

Zagrebačkog euritmijskog 

ansambla IONA!